Vedtægter

Vedtægter for Ø-gruppen Kegnæs

§1 Navn

Foreningens navn er Ø-gruppen Kegnæs, beliggende på Sydals

Foreningen har hjemsted på formandens adresse

§2 Formål

Ø-gruppen Kegnæs formål er at være et forum

  • Hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for Kegnæs
  • Som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
  • Som kan være et talerør for Kegnæs i offentligheden

Rådet vil samarbejde med andre landsbyråd og søge at være repræsenteret i Landsbyforum.

§3 Medlemmer

Foreninger, bestyrelser, interessegrupper og borgere er per definition ”fødte” medlemmer af Ø-gruppen Kegnæs, hvis de har adresse på Kegnæs eller er repræsenteret på Kegnæs.

§4 Kontingent

Der er ikke noget kontingent for medlemskab.

§5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 personer: en formand og to bestyrelsesmedlemmer. Der vælges også en suppleant. Formanden er regnskabsansvarlig. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selvstændigt udarbejde en forretningsorden. Ved første ordinære generalforsamling er et bestyrelsesmedlem på valg, ved lodtrækning. Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmer på valg efter to år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan indkalde arbejdsgruppekoordinatorerne ad hoc.

§6 Generalforsamlingen

Alle borgere over 15 år på Kegnæs har stemmeret på generalforsamlingen, som er Ø- gruppens højeste beslutningsmyndighed. Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte. Generalformsalingen indkaldes med 14 dages varsel ved omdeling på Kegnæs. Generalforsamlingen finder sted i marts/april. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med omdeling, hvis fem medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

§7 Opløsning

Ø-gruppen Kegnæs kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2/3 flertal og anden gang ved simpel flertal. Ved opløsning afgøres Ø-gruppen Kegnæs formue af den afgående generalforsamling.

 

Vedtægter for Ø-gruppen Kegnæs, vedtaget på stiftende generalforsamling den 9. sep. 2005

Vedtægtsændringer for Ø-gruppen, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. okt. 2015

 Download